Експертна дискусия Energy Managers’ Forum – „Борсова търговия с природен газ“

На 23 януари в София Хотел Балкан списание „Ютилитис“ организира 17-ата поредна дискусия „Energy Managers’ Forum” с участието на заинтересовани страни от бизнеса и институциите – „Борсова търговия с природен газ“

В събитието участваха зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. д-р инж. Иван Иванов. Генерален спонсор на събитието беше Българска газова асоциация.

В рамките на дискусията бяха представени вижданията на институциите и заинтересованите страни от отрасъл Природен газ относно стъпките за либерализиране на пазара на територията на България. Бяха представени и резултатите от работата на газовата борса, „Газов хъб Балкан“ ЕАД, до момента, както и анализи относно ефектите от програмата за освобождаване на количествата природен газ.

Събитието беше официално открито от доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор на сп. „Ютилитис“, който даде думата на модератора Костадин Сирлещов – Управляващ съдружник в CMS България, за представяне на акцентите и ключовите лектори в дискусията.

С изказвания и презентации се включиха:

  • Кирил Равначки – Изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД;
  • Светослав Иванов – Председател на Българска асоциация „Природен газ“;
  • Кирил Темелков – Зам.-председател на Българска газова асоциация.

В началото на дискусията Жечо Станков отбеляза, че държавата ще продължи да инвестира в техническата инфраструктура за развитие на пазара на газ и припомни решението на Министерския съвет „Булгартрансгаз“ да инвестира в 20% дял в терминала за LNG в Александруполис. В следващите 5-10 години той дори очаква след развитието на пазара на природен газ да се развие и съседният пазар на водорода като част от „Зелената сделка“ на Европейския съюз. Зам.-министър Станков отбеляза и важната роля на енергийната комисия в Парламента за развитието на газовия пазар. Държавата ще продължи да инвестира в газови проекти, включително връзката със Сърбия, като с тези инвестиции ще се допринесе за енергийната сигурност не само на България, а на Балканския полуостров.

Председателят на Комисията по енергетика в НС Валентин Николов отбеляза, че с колегите си ще инициират промени в Закона за енергетиката, свързани с използването на природен газ, включително като заместващи мощности за работещите въглищни централи. Той отбеляза и усилията на правителството за изграждане на газова инфраструктура, с които местният пазар ще има повече източници на газ.

Кирил Равначки представи дейностите на „Газов хъб Балкан“ ЕАД от създаването на компанията като 100% дъщерно дружество на „Булгартрансгаз“ ЕАД до момента (вж. повече в интервюто в новия брой на ЮТИЛИТИС). Той припомни, че основните цели на газовата борса са да отговори на местния пазар, на изискванията в европейското и националното законодателство и на най-добрите практики. Към датата на експертната дискусия членове на борсовата платформа са 22 компании, като някои от тях са международни енергийни дружества с участие в европейските пазари.

Светослав Иванов засегна както инфраструктурни въпроси, така и отварянето на пазара на газ. Той подчерта, че законовото изискване за регулирането на цените на природния газ е свързано с етапа на укрепване на пазара и че когато конкуренцията е достатъчна, регулирането на цените трябва да бъде преустановено. Същевременно, в момента свободният пазар зависи изцяло от регулираната цена и тя се явява своеобразен бенчмарк за сделките между участниците на борсата. По думите на Иванов, за да може един търговец на газовия пазар да е успешен, трябва да има достъп до клиентите, до източниците на газ и до инфраструктурата. Според него, трябва да се увеличи и вътрешното потребление, за да имаме реален пазар на природен газ. Потенциалът на българския пазар е с повишаване на вътрешното потребление той да достигне до над 5,5 млрд. куб. м годишно.

Кирил Темелков акцентира върху ролята на газовото хранилище „Чирен“ за развитието на пазара, както и върху модела за инвестиции в него. Той смята, че трябва те да са основно чрез субсидии, а не на пазарен принцип. „Чирен“ трябва да се разглежда като част от газопреносната инфраструктура, а не като отделен инфраструктурен обект. Според Темелков, трябва да се повиши както ликвидността на пазара, така и доверието на потребителите в пазара– част от тях се въздържат от по-активно участие в свободната търговия поради опасения за това доколко трайни може да са търговските отношения.

Кръглата маса продължи с изказвания от участниците и сесия въпроси и отговори. В дискусията участваха представители на газоразпределителни компании, търговци на енергия и индустриални потребители.