Равняването на балансиращия пазар по сегмента „Ден напред“ започва от 1 февруари

Равняването на балансиращия пазар по сегмента „Ден напред“ на енергийната борса започва от 1 февруари. Това става ясно от решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), взето на 29 декември 2017 г.

Според него пределната цена за недостиг ще се определя като 2,5*Цпдн, където Цпдн е цената за базов товар на пазара „ден напред“ на „Българска независима енергийна борса за съответния ден.

Пределна цена за излишък остава 0,00 (нула) лв./ MWh;

Пределните цени за недостиг и излишък няма да се прилагат при сключване на сделки за балансираща енергия, която е закупена /продадена от/на съседни енергийни системи по двустранни споразумения или от регионален балансиращ пазар.

Плановете на регулатора бяха това обвързване на цената за недостъг с базовата цена на пазара „Ден напред“ да се случи още от 1 януари, но Комисията се е съобразила с аргументите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) това да се случи с месец по-късно. Причината е, че съгласно досега действащите договори на ЕСО с централите, предоставящи балансираща енергия, цените за януари са предоставяха до 15-о число на предходния месец, т.е. до 15.12.2017 г. Освен това ЕСО се нуждаеше от време, за да предоговори с доставчиците на балансираща енергия клаузи в договорите, които съответно да регламентират изпращане на коефициент, вместо цена, и последващо фактуриране на електрическата енергия за регулиране нагоре. Нуждата от технологично време за отразяване на новото ценообразуване в системата за администриране на пазара MMS също е било отчетено от КЕВР при вземане на решението за отлагане на новия механизъм.

Според регулатора той няма да доведе до повишаване на разходите на участниците на балансиращия пазар на годишна база. И посочват, че последните резултати от търговете, проведени на платформата на БНЕБ ЕАД, показват, че очакваната средногодишна цена за базов товар през 2018 г. е около 80,52 лв./MWh, , т.е. средногодишната пределна цена за регулиране нагоре (80,59*2,5= 201,48 лв./MWh) ще се запази близка до пределната цена за недостиг от 202,00 лв./MWh, която действа сега.